is toegevoegd aan uw favorieten.

De beroerten in de Vereenigde Nederlanden, van den jaare 1300 tot op den tegenwoordigen tyd; geschetst ter waarschuwing van derzelver tegenwoordige burgers en leden van regeering

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

~8 Hst BEROERD

mende dfen flegten tiaar, hunner Schutteren, £oW mige van welke zelf van geene geweeren voorzien "waren, maakten zwaarigheid, hieraan te voldoen, indien 'er geene fchikking wierdt beraamd, oni, met overleg van, en gemeenfchappelyk met het Genootfchap, te mogen handelen. Naa eenig overleg by de Regeering , wierdt hiër toe beflooten en verlof gegeeven. Dit was genoeg, zo dra de oproerige menigte 'er de lucht van kreeg, om dezelve te doen afzakken j en in haare düifteré fchuilhoeken kruipen.

Naa dit alles wierden de Purmerenders,'snachts ten half drie uure, door eenige afgevaardigde manfchap, uit de Schuttery en van het Genootfchap, buiten de Poort, tot aan hunne Schuit geleid. Die van het Genootfchap verzelden hen tot aan den Oudendyk , uit vreeze dac ze, veelligt, onder weg, eene bende der Hoorafche muitelingen zouden aantreffen, 's Anderendaags was de uitwendige rust in de Stad volkomen herfteld; die, egter, naderhand, van nieuws, geftoord wierdt , door eene geweldige opl'chudding , gelyk wy , ter bekwaamer plaatze, nader zullen vernaaien.

Tot befluit van dit jaar, zal ik nog verflag' doen van twee byzondere gebcurtenisfen, beidé in. Slagtmaand voorgevallen : de eerfte in hét

bloei-