is toegevoegd aan uw favorieten.

De beroerten in de Vereenigde Nederlanden, van den jaare 1300 tot op den tegenwoordigen tyd; geschetst ter waarschuwing van derzelver tegenwoordige burgers en leden van regeering

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4o8 Het BEROERD

De fchrik,van het voorgevallene, in den jongst» voorleedenen jaare, te hoorn, zat veele vredelie* vende en rustbeminnende burgeren nog in de leden,, wanneer dezelve, in Lentemaand deezes jaars, van nieuws, gefchokt en in veel heeviger beweeging gebragt wierden, door den geweldigen oproer, van welken ik thans een verhaal zal mededeelen.

Even als te Goes, gelyk ik boven heb aangetekend , wierdt ook , in de Noordholla'ndfche Stad, veel gefproken van den groot gerugt maakenden Eed, raakende den Proteftantfchen Godsdienst en het Huis van Oranje. De kwaade reuk, in welken, by zeer veelen, het Vaderlandsch Genootfchap was, deedt, ook hier, het verfpreiden van dien Eed, en de aanmoediging van deszelfs ongerymden inhoud, op rekening van dit Genootfchap ftellen. Daar de onderlinge verwydering reeds tot merkelyke hoogte was geklommen, was het ligt te voorzien , indien het vermoeden ruimer veld won, dat, hier uit, de heilloosfte gevolgen , eigenaartig, konden en moesten gebooren worden. Dit begreep de Wethouderfchap der Stad; weshalven dezelve, uit eene pryswaardige voorzorge, en ter beteugelinge van reeds plaats hebbende onbehoorlykheden, op den derden van Sprokkelmaand, de volgende zeer nadruklyke Afkondiging deedt.

„ Schout,