is toegevoegd aan uw favorieten.

De beroerten in de Vereenigde Nederlanden, van den jaare 1300 tot op den tegenwoordigen tyd; geschetst ter waarschuwing van derzelver tegenwoordige burgers en leden van regeering

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLAND. 245

iTeld, om zich des noods ten allen tyde en alom te kunnen verantwoorden; hetwelk by de genoemde Meerderheid wierd toegedaan , en door den Secretaris de Copie oogenblikkelyk aan den Heer de Nyj ter hand gefteld, terwyl vervolgens de Vergadering een einde nam.

„ Deze eindelyke Refolutie den Volke bekend wordende, wierd door het grootfte gedeelte dezelve met veragting en ontroering vernomen, zodat zy hun : geweer en wapens van zich en voor het Raadhuis weg wierpen , om zich , met agterlaating van alles , zo veel mogelyk , door de vlugt te lauveeren.

„ Waarin byna alle hun oogmerk bereikt hebben, hoe zeer de Stad aan alle kanten van buiten bezet was, en de vyandelyke Troupes reeds bezig waren om binnen te trekken; behalven (zo als daar na gebleken is,) dat de Heeren de Nys, Dellafaille, van der Kemp en de Wys, ongelukkige flagcofTers geworden zyn, en door den Commandant van Quadt in het huis van den Heer Dellafaille zyn opgellooten, en op de omzigtiglte wyze bewaard en Krygsgïvangen.

„ Ziet daar, Edele Mogende Heeren! zo kort mogelyk het gebeurde myner nu beklagenswaardige Stad en Burgery, naar waarheid ter nedergefteld. Recommandeerende dezelve aan de byzondere attentie en protectie van U Edele Mogende, en na U Edele Q 3 Mo-