Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLAND. 293

op te rigten, by Ons worden befchouwd voor ongeoorloofde en nergens anders toe kunnende tendeeren, dan om de rustfïoorende en verderfTelyke beweegingen, welke het Vaderland tot op den rand des verderfs gebragt hebben, te voeden en levendig te houden; en Wy daar by Confidereeren, dat door die afgezonderde byeenkomflen zeer veele Lieden uit die groote Clasfe, wiens ny vere werkzaamheid voor een Gemeenebest , om wel te beikan , onontbeerlyk is, uit hunne Huizen, en van hunne Bezigheden en Bedryf werden afgetrokken, en dat het nadeel daar door aan veele Huisgezinnen wordende toegebragt, de voorzie • nige van 's Lands Hocge Overheid voor 'c toekomende aller noodzaakelykst maakt, ten einde een ieder, van wat Staat Hy ook mag zyn , zoo veel moogelyk daar toe te bepaalen, dat Hy door zyne noeftige arbeidzaamheid en een verdubbelde vlyt op de zaaken van zyne Negotie, Boerderye, Winkel of Handwerk de nu vervallene, dog allezins nodige bron van algemeen beftaan en welvaart helpe herftellen en vermeerderen, goedgevonden en verftaan te dhfolveeren en te vernietigen, gelyk Wy van ftonden aan en door deezen disfolveeren en vernietigen de bovengemelde Fraterniteiten en Genpenfchippen , welke zedert de oprigting der voorfchreeven beftaan hebbende Exercitie Genoodfehappen, Corpfen , &c. zyn aangegaan en geformeert zoo ten platten Lande, als T 3 Jö

Sluiten