Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLAND.

32

éam, ter Staatsvergaderinge, was ingebragt, zag men, in de meeste Nieuwspapieren , verfchynen een Berigt, ondertekend door jacobus kok en jan christiaan hespe, den eerfien Sekretaria van het Genootfchap, den anderen van de Sociëteit , waar by zy bekend maakten „ op het vrien„ delyk te kennen geeven van veele waardige „ Burgers en Ingezeetenen , welke tot hier toe „ waren verhinderd geworden, zich van hunnen j, Vaderlandfchen Pligt en toegenegenheid voor

de kloekmoedige en wakkere Burgeryen van „ Hatten en Elburg, tot derzelver noodzaaklyke „ onderfteuninge , te kwyten , en in het vaste „ vertrouwen, dat 'er van zodanige braave Am«

fteldammers nog een merkelyk getal gevonden „ wordt, te hebben beflooten, de Infchryving, „ ten behoeve van gemelde Steden reeds geo„ pend, nog eenigen tyd te zullen open hou-

h den"« - ■ • • ...

Naar wensch. der aanleggeren, en van de gedreigde Gelderfche Steden, flaagde deeze infchryving; zy bragt eene aanzienlyke fomme op, welke, deels in baaren gelde , deels in mond- erï vooral krygsbehoeften, derwaarts wierdt overgemaakt.

De bemoeijing der Amfterdamfche Burgereri bepaalde zich niet'by deeze geldverzameling. Het gerugt, wegens het zenden van Krygsvolk, door

XL DSEfc. C èê

Sluiten