is toegevoegd aan uw favorieten.

De beroerten in de Vereenigde Nederlanden, van den jaare 1300 tot op den tegenwoordigen tyd; geschetst ter waarschuwing van derzelver tegenwoordige burgers en leden van regeering

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ie* Hei BEROERD

geweest zyn, mag, uit de hevigheid én Iangduurigheid des gevegts; niet te onregt worden afge. leid. Liever, egter, maake ik hier omtrent geene bepaaling, dan, door partydige berigten misleid, in de opgaave mis te tasten.

Tertoyl dit alles in en óm Amfterdam voorviel, gaf de Heer Raadpenilonaris, in dé Vergadering van Holland, kennis, dién zelfden Maandag morgen, ten half vyf uure, ëene Misfive te hebben ontvangen , van Burgemeesteren en Règeèrderen der gemelde Stad, door de byeenkomst van Zondag avond verzonden , behelzende eene bekendmaaking, wegens het zenden van Gelastigden na 's Hage, om met Leden van Hun Ed. Gr. Mog, in onderhandeling te treeden, over het geeven van eene voldoende Satisfactie aan zyne Koninklyke Majefteit van Pruisfen, en aan Haare Koninklyke Hoogheid: met oogmerk, om alzo te bewerken, dat dö verdere aannadering der Koninklyke Troepen, ftaande onder bevel van z\ne Doorluchtige Hoogheid van brunswyk, zou voorkoomen, en de Stad voor verdere onheilen behoed worden. Tot de verzogte Onderhandeling wierden, nog zittende dë Vergadering , benoemd de Heeren van wassenaar, Heer van Spanbroek, van Wegen de Ridderfchap, beelaarts van Blokland, Lid in den Oudraad te Dordrecht, va« I)er goes; Burgemeester der Stad Delft, van

TE Y-