Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLAND. 265

, den en bedryf uit hoofde van de omftandighe„ den, waar in zy zich gepiaatsc zien, van eenen „ meerderen of minderen invloed zyn of zyn kun„ nen op de rust der Maatfchappye.

„ Vermaanende vervolgens alle Regenten, Bur„ gers en Ingezeetenen der voorfz. Stad Amfter„ dam, dat zy alle tot hiertoe gefubfifteerd heb„ bende Partyfchappen en Animofiteiten laaten „ vaaren, het gepasfeerde wederzyds vergeeven en „ vergeeten, en gelyk het goede Burgers en In„ gezeetenen betaamt, voortaan in vreede en goe„ de harmonie zaamen leeven ; terwyl Wy het „ bttragten of nalaaten van deezen plicht, van „ de zyde der geenen, die profes/te maaken van „ aankleevers te zyn van de belangens van Ons „ Huis, zullen aanmerken als den toet/leen van „ de oprechtheid van derzelver gevoelens en be~ ,a doelingen.

„ Verwachtende Wy voorts van de Burgery en „ Ingezeetenen, en hen, des noods, wel expres„ felyk beveelende, dat zy allen en een iegelyk „ van hun, zich voortaan, als gehoorzaame Bur« „ gers en Ingezeetenen betaamt, zullen gedrai, gen, en in het generaal betragten al 't gunt de „ plicht en onderwerping aan hunne Wettige „ Overheid vordert: op pcene, dat de geenen, „ welke bevonden zullen worden tegens deeze On„ ze ferieufe wil en begeerte te hebben ingegaan, R 5 „en

Sluiten