Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

066

Het BEROERD

„ en zich aan-eenig wanbedryf tegens'de waar„ digheid van de Regeering, of ongehoorzaam„ heid aan deszelfs beveelen, fchuldig te maaken, „ als verstoorders van de gemeene rust en verag„ ters van Onze heilzaame oogmerken en bevee„ len, naar exigentie van zaaken, en volgens de „ Wetten van den Lande, zonder eenige connin ventie, anderen ten exempel , zullen worden „ geftraft.

„ Aldus gedaan in 's Gravenhage, den 27 No„ vember 1787."

.

(was gCt~) VV. prins van orange.

L. S. Ter Ordonnantie van zyne Hoogheid, (was get.j w. van citters.

Ingevolge deezer Af kondiginge, ging de aan- of herftelling der gemelde Leden van Regeeringe gepaard met de volgende plegtigheden. Twee Boden, één van Staat en de andere van de Stad, verzogten, op Donderdag, uit naam van Heeren Commisfarisfen van den Prinfe Erfstadhouder, de Heeren, boven vermeld, zich, 's anderen daags, op het Stadhuis , in de Raadkamer , te vervoegen. Op Vrydag, een weinig vóór elf uure, wierden de Heeren Gelastigden, de Graaf van bentink en de Raadsheer meerens, door twee Se-

kre-

Sluiten