Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

356 STUKKEN VOOR DE

Ed. L. ende g.anons gefchreuen , belangende dat filuerenwerck by die geestelickheit befonden, om by Inventaris te leueren heren Rolande van Cortevüe, datert den nastlesten Juny, hebben wy guetlick ontfangen, ende den inhalt verlefen, oeck verftaen, daerop wy rypelick gelett, ende bevinden't felue garclein , ende gering, ende hoe dem fie laeten wy fulxinventariléren, in meynonge in tyt der noot dat felue to gebruyken tot beuorderongh der Lantfchapen faken, begeren daeromme dienstlick, dat V. W. Ed. L. ende G. defen foberen ftaet van den geestlicken fyluerenwerck bewegen, ende onfe guetwillicheit ende preïentatie in genade opgenomen werden moge, dan wy fint alle guetwillich gehoorfam ende getrouwicheyt in defe fake tot bewarenge defer ftat, ende waelfaren des Vaderlants tobewiefen, mit hulp desAlmegtigen, die V. W. Ed. L. ende g. in geluckfaligen Leven tot langen tyden waelfarende behuyde. Gefchreuen den XII. July 78.

(Onderftondt.')

I

Borgemeiftere, Schepen ende Raet der Stat van Nymegen.

[Boven aen de» brief ftondt.] An Cantzler ende Raeden.

N°. 184.

Alfo der Edler vnd Erentfester Roelandt van Courteville by fyn F. D. authoriziert zynde tot ontfanck der kercken fylveren - werck , achtervolgende de beuehelfchryfien van Cantzler ende Rhaeden aen Burgermeifteren Schepenen ende Rhaitt der Stat Arnhem vuy tgegaen , leveringh desfelven filveren - wercks geïbnnen, geuen oer E. daerop defen bericht, dat der kercken alhier feer ajrra, ende meer fchuldich, dan

Sluiten