is toegevoegd aan uw favorieten.

Stukken voor de vaderlandsche historie, uit de verzameling van mr. G. van Hasselt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

444 STUKKEN VOOR DE

Item, dat der voorfchreve Landtraedt insgelycken referviert die Dingtalen van Anholdt, Sredevobrt ende Wisch, asfignierende diefelve om te onderhalden een Vendei Knechten op Ulft und Swanenborch fich bedraegende in Vier Weecken 860-13.4,

Welke plaetfen, diwyl fie van olts in ende beneffens der Grafschap Sutphen plegen te contribuie•ren, beboeren fie oock alnoch die quota van diefelve to verlichten.

Maeckende die voornoemde drie partyen te fa» men alle maendt 21150 gulden.

Alfo nu dat Furftendom Gelder uijd Grafschap Sutphen op 18000 gulden by den Lantraedt felver hier bevorens gefet is, Ende men verhoept dat fyn Hoocheit, inianfihung van den tegenwoirdigen fobern ftaet ende verderfenis defes Furftendoms und Graf* fchap , die voergeroerde quota (gelyck andere pro* vincien, die fonder cómparatie fo grote befwaringcn niet en lyden, wederfaren is) genadigh fal moderieren, ende geenes weegs tholaeten, dat fie in plaetfe van moderatie mit mehrdere verhoginge boven alle billigheidt belast werden, Sal den Lehngnffier 3n onderdamgheit anhalden, dat hierin andere" ordenungh by fyner Hoocheit genadigst geftalt werde.

1 Ten anderen fal he remonftrieren, dat in de voorgemelten Staet van Crygsvolck daer van een maendt foldy beloopt 2445 gulden, vuytgelaeten findt ten erften twee Vendel Knechten ende een Cornet Ruyter van 60. peerden binnen Lochem liggende, daer van een maendt foldts fich bedraegt 3700 gulden.

Welke partye by den Lantraet voornoemt gewefen word op die branrfchattunghe van de Twente; dan Overmits het felve Landt niet alleen te klein ende infufhTant is om fodaene fomme op te brengen, maer oock als gehorende onder die Provincie van Overysfel Uyt Gelderland fich niet en lal willen krandfehaiten laeten; Ende beven dien mit die Fron-

tiei