Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sa De REPUBLIKEIN.

liik gequotifeerd ftaan op hef Middel van Koffij- en Thee-geld.

e. die de Rechten van den Mensch en Burger erkennen , welker verklaaring bij de allereerfte Oproeping der Gemeente zal worden afgevorderd.

Daarentegen fluit zij van het Stemrecht uit:

n. Allen, die in cenigen dienst zijn , of eenen titel voeren van wege eener Mogendheid , alwaar de rechten van vrije Volken niet geëerbiedigd worden.

b. Alle Bedeelden , die in eenig godsdienftig GefHcht, of ook, buiten hetzelve, langer dan zes maanden in het Jaar, ten koste van het Algemeen, onderhouden worden.

c Alle Bedienden , die geene eigen huishouding hebben. is» i

d. Allen , die' onder de vervolging ftaan van eenige Rechtbank , en geene vrije befchikking hebben over hunne eigen goederen.

e. Alle Vreemdelingen, uit eenig gedeelte van dit Cpmsenebest, of ook van buiten hetzelve zijnde'ingekomen , ten zij in het eerfte geval i -t, en in het tweede 3 janren ingewoond, en de lasten van Stad en Staat hebbende he'pen dragen.

Hoe de Gemeente opteroepen?

F)c Gemeent-e van Amjleldam, willende, dat de Öéffening van het Stem-recht alzins geregeld gefchicde , verklaart, de navolgende verdeeling der Stemgerechtigden in de Wijken vastteftellen.

N. B. Hier moeten alle de Wijken , volgends derzelver beloop , naauwkeurig worden opgegeven ; waarvan eene beter verdeehng wenschlijkwas, dan die, welkethands ; ,' plaats heeft.

22.)

Sluiten