is toegevoegd aan uw favorieten.

De republikein

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De REPUBLIKEIN. 22?

pen, waarin echte vrienden der vrijheid bijéénkomen, om waarheid en verlichting voordteplanten , en een al-i gemeen gevoelen te doen heerfchen , waarnaar zich eerlijke Vertegenwoordigers zullen kunnen richten ! Bedient u van de vrije drukpers, om uwe befcheiden aanmerkingen, voorftellen en bezWaaren, aamde Natie bekend te maaken.' Draagt vrij uwe bedenkingen voor ter plaatfe, waar zij behooren, maar zorgt, dat zij de kracht der Waarheid behelzen, welke alleen door dwingelanden kan gelocbend worden J Dringt zonder Ophouden aan op eene afdoening der bezwaar en tegen de Regenten en Ministers van het oude Beftuur, welken eene fchandelijke traagheid , reeds meer dan een jaarlang, in de droevigfte onzekerheid gehouden heeft! Eischt reekening en verandwoording van hen, die hun pmijioneel Bewind in wettige banden hebben overgeleverd! Geene ijdele tegenwerping, alsof de opening wegens s'Lands finantieelen toeftand voor de Republiek, zoo wel binnen als buiten s'Lands, fchaadelijk zijn zou, moet dezen, billijken eisch te rug houden, daar het zeker is, dat, zonder dusdanige opening, het Einantie wezen nimmer zal kunnen herfteld worden! Onderzoekt naauwkcurig' all' het willekéurige omtrend de begeving der Ambten, die veelal uit familie-betrekking of gunst, en geenszins naar verdienften, werden uitgedeeld , en brengt dit, met de nodige bewijzen voorzien , onder het oog des Volks, opdat het wete-, wie zijn vertrouwen, al of niet, verdiene! Slaat boven alles zorgvuldig gade de woelingen van hen, die gezworen vijanden van den Staat blijven , en niet ophouden de zegepraal van Orange aantekondigen! Zij zijn door dit gedrag misdaadig tegen den Staat, en de openbaare Schrijvers, die zich durven verfhouten, de herftelling van Orange, onder welken titel ook, aanteprijzen , verdienen de geftrengfte vervolging , vermids dé Bataaffche Natie , tot geen prijs ter waereld , een Opperhoofd in dit Land gedoogen kan , aan -wien het de nabijheid van zijnen totaalen ondergang te wijten heeft. Ook daarom raaden wij ernftig , dat de Rotterdamfche Vaderlanders geen oogenblik zullen toeven , om van hunne Bewindsmannen te vorderen , dat -de Drukker en Schrijver van het fchandelijk Boekje, getiteld : welmeenende Raad aan de Burgerij, van Rotterdam, aan de geürengfte vervolging

der