Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

234 De'REJPUBLIKEIN.

die daartoe vreemde Benden in de Republiek ingeroepen, den ontvvaapenden Patriot vreeslijk vervolgd, en verder tegen eed en plicht het gantfche Gemeenebest lafhartig aan des Stadhouders onverzetlijke verbittering tégen de Franfchen hadden ten prooi gegeven; die ver^ raaderlijke Aristocraten werden van den opbrengst van alle fchaavergoeding vrijgelaten. De doortraptften hunner werden zelfs, volgends een algemeen gerucht, wel eens geraadpleegd; terwijl de mishandelde Vaderlander te vergeefsch bleef zugten om vergoeding van de kosten en mifen der zoogenoemde Justitie, waarin de onverzoenlijke heerschzucht hem had gewikkeld. Zijne klachten, zoo wel als het misnoegen van anderen, wegens der Reprefentanten traagheid tot invoering van waare Vrijheid , Gelijkheid en Recht , hadden geen ander gevolg, dan dat de Sociëteiten en Clubs, waar de misnoegden hunnen overkropten boezem uitftortten, bij de Reprefentanten eene ongerijmde en angftige bekommering verwekten , ja de willekeurigfte befluiten ten haaren nadeele moesten verduuren.

Uit deze gefteldheid van zaken bleek mij toen reeds, hoe verderflijk het voor de Omwenteling in Friesland ware. dat men alle Ingezetenen,zonder bepaaling van denkwijze , tot de keus van Vertegenwoordigers toeliet, en dus den vijanden van Vrijheid en Gelijkheid alle gelegenheid gaf, om uit diegenen, die den naam van Patriotten voerden, dezulken te kiezen, wier denkwijze het naaste aan de hunne grensde. Ja, Landge': nooten ! uw Reglement van Volks oproeping is de eerfte oorfprong van all' het verkeerde, dat .ik in Friesland ontmoette , de bron van die willekeurige bedrijven, welken uwe Reprefentanten zich daarna veroorlofd hebben: zooals de vernietiging der Centrale Vergadering van uwe Provincie, het verbod der "bijeenkomst vart Gedeputeerden uit uwe Nationale Guarde, en vooralde baarlijke en voor ons gantfche Gemeenebest hoogst nadeelige wederftreeving van het daarftellen eener Nationale Vergadering volgends het eerfte Hollandfche Ontwerp.

Met innige blijdfchap vernam ik, dat veelen Uwer zich openlijk tegen dat Reglement van Oproeping verklaarden, wanneer de Reprefentanten de voorftanders der Oude Conftitutie niet flechts nodigden, maar ten fterkften bezwoeren,om hunne partij bij de ftemming over de Nationale Vergadering te verfterken. Daaruit voorfpelde ik, dat men welhaast allen, die de Grondwetten onzer nieuw opgerichte Maatfehappij weigeren te erkennen , en daarom, voor als nog, geenszins als integrerende Leden kunnen worden aangemerkt, uitfluiten zou van een recht, waarop zij zichzelven geene

de

Sluiten