is toegevoegd aan je favorieten.

De republikein

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s32 Re REPUBLIKEIN.

ter, dan van twee , behoort te wezen. —• Behoorda niet dezelfde aanftelling te gefchieden bij h'et Zeewezen , én , "bij iedere Gewaapende Oorlogs-vloot, .ten minsten één des kundig Lid, als Commisfaris ter Zee', te fungeeren? ———

Bedenkingen over de Requifitie.

Eene vrijwillige Requifitie van geboren Burgers, om den Staat met de waapenen te dienen, ftaat gelijk aan eene vrijwilligé Requifitie"van penningen , om den Staat met geld te helpen. Slechts weinigen, die bezef hebben van hunne waarde en plicht, maaken daar gebruik Van. Men kent, behalve veele andere belemmeringen, de gewoone uitvlucht: waarom zou ik mijn leven en goederen waagen, daarandérenftil zitten? Met de grootfte waarfchijnlijkheid, kan mende vruchteloosheid Van zoodanige vrijwilligheid vooraf bereekenen. Alleen dan , wanneer de lasten van den Staat eenparig gedragen worden , even gelijk alle Burgers de voordeelen eenparig genieten , kan 'er met vrucht gearbeid worden. Men maake dus de Requifitie algemeen , zonder eenige uitzondering van dien kring , die voor de onderfcheiden termijnen behoort, behalve alleen ten aanzien van den Landbouw, waarop zeer bijzonder dient gelet te worden. Het is onbetwistbaar , dat een Landman , die één Zoon of ook één Knecht tot den Krijgs-dienst levert, veel meet opoffert, dan de Stedeling, die zijn gemis langs duifend wegen kan vergoeden. — Zal men ook aanhangers der voormaalige Conftitutie onder de Requifitie tellen ? Gewislijk ja. Bij eene aanftelling van bravs Officiers , en eene naauwkeurige defcipline , zullen

zij geen kwaad kunnen ftichten. Doch, om het

geheele werk der Requifitie op eenen goeden voet te brengen , moet ook de geheele Burger-waapening naar behooren geregeld worden, zonder uitzondering van eenig Burger, dan die boven de jaaren, of bui' ten ftaat is door Iichaams-gebreken. Beide deze zaken hangen volftrektlijk zamen , en het een zonder het ander is werk ten halve gedaan, omdat de verwijdering tusfchen Burgers en Burgers van de plichten, aan het Vaderland verfchuldigd, daardoor telkens vergroot wordt.

NB. Onze Corréspondent justus leergraag, zal, Jn dit Nommer, zijnen aan ons gezonden Brief, zo wij mcenen, volkomen beandwoord vinden.