Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 238 )

), kreeg ik eerst berigt noopens den toeftand waar in gij u bevindt." „ Dat is zonderling, hervatte de Koning,

„ want ik heb meer dan drie uuren in dien

„ toeftand doorgebragt." Petion toen op een ftoel ftaande riedt het

volk om heenen te gaan , befluitende zyne

aanfpraak met de volgende zeer bedenkelijke uitdrukkingen, welke iemand die 'er bij tegenwoordig was kort daar naa optekende en mij toeliet om 'er een affchrift van te maaken: „Burgers, thans hebt gij uwe verlani, gens bekend gemaakt aan uwen erflijken „ vertegenwoordiger, met den nadruk en de „ waardigheid van een vrij volk dat zijne „ regten kent. De Koning weet thans de „ begeerte van den Souverein, en zal 'er „ zonder twijffel acht op geeven. Thans „ past het ulieden om ftil en vreedzaam naar „ huis te keeren, op dat men geene gelegen„ heid hebbe om uwe oogmerken te laste„ ren."

Hier

Sluiten