is toegevoegd aan uw favorieten.

De Haagsche correspondent

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lig DE HAAGSCHE CORRESPONDENT.

„ Is dit niet een klaar kenteeken, ( zei de oude Paai, die naast my ftond,) » dat die gevleeste nyptangen geenhers. „ fens in hunne koppen hebben ? — ze zouden anders van ,, fchaainte door den grond zinken.dat zy nu hulp zogten „ by hem, dien zy vernederd en verjaegd hebben ; en bo» grvpen, dat dis Vorst accuraat weet, wat flappen zy „ hebben gedaan, om hem te doen buitelen, en dat zj nu „ niet by hem kwamen, als om met zyn vingers de kastanjes ,, uit 't vuur te haaien, en op zyn best den buit met hem „ tedeelen: — dog wagt maar, - hy kent de fnaaken, „ en zal 'er zyn voordeel meê t-agten te doen.''

De Vorst kreeg een nieuw leeven, hy ftond uit zyn pruilhoek op, veegde de traanen van zyn oogen, — - boog z\y voor hen, — omarmde hen als zyne , e'rouwfte Vrienden, _ Pn — meenden juist als zy, 'er geen een af.

Len flimme Vocativus, die by hem ftond, fprong op de uitnoodigiog van die monfters, wel fes voet hoog m de lugt; — M n°oit fchooner kans, (beet hy den Prins in 't oor,) ,, als nu, om u te wreeken op den Leeuw, op het Volk, en op deeze monfters: — maak gebruik van deeze „ aanbieding, om met hun kalveren te ploegen, en uwe „ trotfe ontwerpen uittevoeren, en wanneer gy u van den „ kostbaaren Tuin hebt meester gemaakt, zulien deeze de „ beste zegetekens voor u wezen."

Hier op ving de Prins aan te fpreeken tot de hersfenlooze Windmolens: „ Myne Heeren, 't is my aangenaam, dat „ gy de nood zaak lykheid van myne magt ziet, om uw ge„ zag, hetwelk den voorrang boven alles, ze'fs'sLands

„ behoud, moet hebben, te handhaaven: ■ niet an-

„ dersdan een hertelyke zugt, om u te verheffen, kan my „ overhaaien, om u te redden, en het Volk, zowel als „ den trotfen Lseuw, in kluisters te dwingen, daar ik de

» ge-