Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. %

neemen bepaald. Des morgens te twee uuren gaven 3 bommen het lein tot den ftorm en nog binnen den tyd van een half uur hadden de Pruisflfche Grenadiers met een gering verlies van 10 dooden, en 4 Officiers met 44 Gemeenen gekwetsten de Sterkte bemagtigd. De Kommandant kapituleerde nog denzelfden dag en gaf zich met zyne geheele bezetting krysgevangen over.

Geheel Silefiën was nu wederom in de handen van den Koning van Pruisfen. Het ftond aan hem, om zich, terwyl hy Silefiën en Saxen dekte, alleenlyk te bepaalen tot de verdeediging van zyne landen , of den veldtogt van nieuws met eenen inval in de O.istenrykfche landen te opmen. Een vreesachtige verdeediging voegde niet voor den onderneemenden geest van fredrik II. Indien de Koning daartoe had kunnen befluiten, zouden zyne vyanden voor de hand niets ondernoomen, cn dan eerst, wanneer zy zich volkomen in itaaC hadden gefield, zyne landen overftroomd hebben. Ondertusichen hadden de Oostenrykfche Provinciën niets geleden, en SiUfeën had alleen den last des 00; logs draagen , de Koning zyne magazyntn leêgen, en uit zyne kas alle de kosten des oorlogs goed maaken moeten. Over 't algemeen kon hy by een enkele ver weering nimmer iets winnen, maar wel zeer veel verliezen. Het verlies van eenen veldflag in Silefiën zoude van meerder nadeelige gevolgen voor hem geweest zyn, A 2 dan

II.

TydperS.

Den 16de van Grasmaand.

Sch'-V'idnitz gaat by verdrag over.

Sluiten