Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 3

wyls, en werd altoos by den Koning . II. vriendelyk ontvangen. Zulks wederhield Tydfehk. hem niet, om door den Priester Schmid het plan van de opligting des Konings in een fchryven aan een Oostenryksch Officier mede te deelen. Den Jaager van den Baron kwamen deeze briefwisfeling en eenige byëenkomften verdacht voor. Hy Den 29/?« ontzegelde eenen brief, waarmede hy by ™anaillfasl" den nacht aan den Priester gezonden was, en nadat hy daaruit de afgefprooken overvalling van het hoofdkwartier ontdekt had, ipoedde hy daarmede regelrecht naar den Koning. Een Officier werd oogenblikkelyk gelast, de verraaders in hegtenis te neemen; doch deeze ontvluchtten door een zyvertrek, en verlooren niets, dan eer en goederen. Het fcheen, 'dat deeze vlucht den Koning niet onaangenaam is geweest, omdat hy zeer af keerig was van de fchrikkelyke ftraffen, door de wecten aan het hoogverraad toegekend. Zy zouden in af beeldfel (in effigie) gevierendeeld worden. „ Dit mag ik zeer ,, wel lyden, zeide de Koning, toen hy „ het vonnis ondertekende , want de ,, portraits zullen waarfchynlyk zo wei„ nig deugen , als de Origineelen zeiven." Het geheel geval fcheen zo laag, darmen aan de zyde van Oostenryk het Hof van de deelneeming aan hetzelve trachtte vry te pleiten. Het werd tegengefprooken, dat den Baron 100,000 Dukaaten beloofd waren , en de Graaven van Wallis verklaarden, dat de Oostenrykfche Officier A 2 van

Sluiten