Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 33

ze, welke voor de Rusfen zeer onaangenaam was. Hy had het door de vingeren gezien, dat verfcheiden Officiers van deeze troupen, vooral de genen, die van een laage afkomst waren (gelyk dan de genen, die hy geneegen was , hoe gering ook van ftand, zeer dikwyls tot Staf-Öfficiers verheeven werden) op voornaame Rusfen met verachting nederzagen en dezelven beleedigden. Hy maakte het misnoegen der Geestelykheid gaande, door haare inkomften te befnoeijen, en, zo men zegt, door verfcheidene, althans te fchielyk ondernoomene veranderingen in haare plegtigheden. Hy dankte de Lyfcompagnie der Garde van Preöbrasci'nski af, die, het werktuig van de troonsbeklimming der Keizerin Elisabeth geweest zynde, zekerlyk ten koste en nadeele van zyne overige onderdaanen aanzienelyke voorrechten genooten. Hy was ongelukkig genoeg van door onëenigheid, aangeblaazen door de ontydige dienstvaardigheid van zo niet boosaardige , nogthans onverftandige lieden, de genegenheid van zyne Gemalin te verbeuren, die hy dooi zyne liefde voor de Gravin Woronzow. Nigt van den Groot-Cancellier, nog meet vertoornde, en die door haar beleid zynen troon zoude bevestigd hebben, indier de eendracht tusfchen hen ftand had ge. houden. Hy verzuimde , zich met de gewoone plegtigheid te Moskau te laater kroonen, het welk hem, ten minften ii de oogen van den grooten hoop, een foon C vai

II.

Tydperk.

[ l

l

Sluiten