is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe algemeene waereld geschiedenis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

98 ALGEMEENE

ir.

Tydperk.

Uitval der Spanjaarden , doch met eenen ongelukkigeii uitflag.

Barbaarfche handelwyzeder Indiaanen.

waapend, te hulp konden fpoeden. Zy vonden, dat de Gouverneur wel, by de Spaanfche volkplantingen niet ongewoon, een Geestelyke, te weeten de Aartsbisfchop van de Manülen, maar nogthans dapper en kloekmoedig genoeg was, om de ftad te verdeedigen, dat het weer dagelyksch verergerde, maar ook, dat de vestingwerken hier en daar beichadigd of ongewaapend waren, en dat de voorlieden, die den Gouverneur geen tyd had gehad van te doen afbranden, de belegeraars in hunne loopgraaven befchermen konden.

Vóór nog de Engelfchen hunne batteryën voltooid hadden, waagden de Spanjaarden eenen uitval met omtrent 400 man, doch met eenen ongelukkigen uitflag, vermits zy genoodzaakt werden, hals over hoofd terug te trekken. En evenwel.weigerde de Gouverneur , om de ftad, die opgeëischt werd, over te geeven.

Ondanks alle de hinderpaalen, door het weer veroorzaakt, bragten zy batteryën voor mortieren en kanonnen in gereedheid. De Indiaanen deeden herhaalde aanvallen, vermoorden de Engelfchen, waar zy dezelven of afzonderlyk of ook van de Armée verwyderd, ontmoeteden, en pleegden zelfs deeze wreedheid aan een Engelsch Officier, by eene edele daad, daarin beftaande, dat hy den Neef van den Gouverneur, die gevangen was genoomen , in de ftad terug bragt. Wegens zodanige ontmenschte daaden geen mede-