is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Agt-en-twintigste deel. MDCCXCIII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Auguuin, 1793- Ï3Ö3

itoerciefchepen daar van gebruik kur,n°n maken , als ■ook de reüdezvous bepaalen, waar de Schepen zig ,onder hec convoov kunnen voegen, geevende daar „tóe op de nodige feinen van verkenninge.

IV. Hy Kaptein zal, zo by het uitgaan als binnenvallen der convooyen, aan Zyne Doorluchtige Hoogheid en het Admiraliteits- Collegie te Amfterïda">°rapport doen, en aan de Commandanten gedasten, van by alle gelegendheden zulks ook te lldoen, zo aan Zyne Doorluchtige Hoogheid als t

< Collegie ter Admiraliteit te Amfterdam; en zullen zv Commandanten haare generaale raporten, by wyze van Journaal aan hem Kaptein by ieder Retour ter hand moeten ftellen, van welke hy Kaptein by zyn rapport aan Zyne Doorluchtige

J Hoogheid en tt Collegie ter Admiraliteit Copie

zal voegen.

V. Ook zal hy Kaptein in zyne inftructie vooe rdie beide Commandanten te maken, gelasten dat li alle order en discipline, volgens de algemeene ; Scheepsdienst zullen ingerigt worden, en het volk idagelyks aan boord, zo in de Zeemanfchap als [militaire exercitie geoeffend worden, en zullen [zy in hun Journaal moeten zetten, wanneer 'er [generaale excercitie met het volk gedaan wordt; ivan tyd tot tyd zal hy Kaptein zelve, als de |!Vaartuigen binnenvallen, generaale exercitie in wzyn prefentie doen houden, om dus te kunnen

< óordeelen, of alles wel wordt uitgevoerd, met die i behoorlyke ftilte en attentie onder het volk, zc

hoog tiodig in reëele engagementen.

VI. De beide Commandanten der's Lands Vaarli tuigen fubalrerne Officieren zynde, en dus hun

alle hulp moetende toebrengen, om de zekerheid .der convooyen, zo zal hy Kaptein hun gelasten, .dat, ingevalle zy een groot getal Koopvaardy: fchepen onder haar convooy hebben, die als dat

ti

Dordrecht*.

Vour-

dragt

van dert

ViCe-

Admir,

Van

Kinsber> gen.

• f