is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Agt-en-twintigste deel. MDCCXCIII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

igis NIEUWE NEDERLANDSCHE

Dordrecht.

Rapport yan den Lieut. Van Kervel.

over hetzelve ligt Graverand, het geene aan de, Oostzyde met eene vry goede Battery voorzien, is; de Rivier aldaar is eene groote halve Engelfche myl breed, en eene eeuwigduurende pasfa. ge; geduurende myn fejours aldaar telde ik fomtyds J 30 Schepen op een dag, die my pasfeerden; den 6 kreeg ik eene Misfive van den Baron F,m Nagel, met verzoek om den zeildag tot den 8 uit te Rellen, als zynde het Brikfchip the Mary Maria, aan wiens lading important veel gelegen lag, nog niet klaar, waar op den 8 de wind aan het Q)St Zuid Oosten zynde, my belette van onder zeil te gaan; kreeg een Officier van de Preshoot aan boord, die zig informeerde, of 'er zig ook twee Engelfchen, die van haar gedeferteerd waren, by my nan boord waren , w;;ar op ik den Commandant van de Presboot liet beantwoorden, dat wy nooit in Holland veel minder in Engeland eenige Onderdaanen v^n Zyne Groot-BrittaniMajeileit op onze Schepen in dienst namen, ook dat ik Zyn Edele verzekerde, dat zo het mogt gebeuren, dat 'er zig kwamen op te doen , ik de«. zelve als dan direct by Zyn Edele zoude laten bezorgen , het geene ik ook van Zyn Edele ingevalle van defertie of presfe van ons volk reciproque verzogt; dagelyks kwamen eenige Koopvaardyfchippers aan boord om haare inftruéties te haaien, die ik alle ordonneerde van zig te Sheerness te verzamelen, en onder zeil gaande haar Vlag van de top te hysfen: den 10 Mey bet lugtje variabel, ligtten wy anker en gingen ondet zeil , de wind gaandeweg Oostelyker lopende , laveerden wy met de Eb pp, waarop 'savonds met de Vloed weder ten anker gingen , daags daar aan de wind weder Oost zynde, laveerden wy naar Sheerness ; te London geïnformeerd zynde, dat 'er by Konings Schepen geene faluuten meer wierden opgenomen, zond ik een Offi-, cier naar the Sandwich, alwaar den Vice-Ad^ Miraal Dalrymple zyn Vlag liet waayen , om

u""*■ ■ ' m