Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Num. 172,

ZYNE HOOGHEID laft en ordonneert hier meede de Collonels ot commandeerende Officieren van de refpc&ive Regimenten Cavallerie, Dragonders en InfanterieArtilleriften en Mineurs in dienft van den Staat, om nog eenigen tyd te fuperledeeren met het verleenen van Pasporten na den eerften Oétober aanftaande: zullende Zyne Hoogheid aan hun binnen korten tyd nadere Ordres doen afgaan, wanneer de* felve Pasporten zullen kunnen worden verleent; met verderen laft aan alle Gouverneurs, Commandeurs of commandeerende Officieren der Steeden en Plaatfen met Troupes van den Staat bezet, om de hand daar aan te houden? dat aan deeze Ordre exaclelyk worde voldaan. Gegeeven te Breda den 26 September 1785-. Geteekent,

W. Pr. v. ORANGE. (L. Si) Onder ftond,

Ter Ordonnantie van ZTNE MOOGHEID. Gecontrafigneert,

T. J.. de Earfj^,-

Sluiten