Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f i ) Num 174

Extraófc uit de Refolu-

tien van de Edeie Mog. Heeren Kaaden van Scaace der Vereenigde Nederlanden.

Donderdag den 27 O&ober 1785.

ÏS geleefen de Requefte van de Aanneemers van Marfelis * en Bles, daar by verfoekende in fubftantie haar Edele Mog. dispofitie nopens het al of niet fourageeren na den 1 November aanftaande, van twee Regimenten Dragonders, en de Corps van den Generaal Grave de Maillebois en van den Rhyngraaf van Salm, uit 'sLands Magaz\nen.

Waar op gedelibereert zynde, is goedgevonden en verftaan, aan de Regimenten Cavallerie, Dragonders en ligte Trouppes, Guarnifoen houdende te Bergen op Zoom, 'sBoich en Breda, voor foo veel defelve zyn gedefpicieert', orn te Velde te worden geëmployeert, te permitteeren om by continuatie op den vorigen voet, te mogen Fourageeren uit 'sLands Magazynen aldaar, en zulks foo lange als *er compleete Rations-Eourage uit de voorraad van Hooy, Haver en Stroo, in defelve Magazynen nog voorhanden, zullen kunnen gelevert worden; wordende mitsdien de gemelde Aanneemers gekift, om te fuppleeren het geen toe compleeteering van defelve Rations nog foude mogen manqueren.

En fal Extracl van deefe Refolutie gefonden worden aan de Gouverneurs en Commandeurs, of commandeerende Officieren van gemelde Veilingen, tot der felver informatie, en om daar van aan de commandeerende Officieren-

VIL DEEL. ' van

Sluiten