Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i ) Num. 183.

Extra&uytdeRe-

folutien van de Edele Mag. Heeren Raaden van Staate der Vereenigde Nederlanden.

Maandag den 21 November 1785.

IS geleefen eene Memorie van den Lt. Collonel van de Artillerie, Paravicini de Capelli, gefchreeven alhier ro s'Hage op heeden, houdende, dat daar het waarfchynelyk was, dat by haar Edele Mogende eerlang foude worden vaft gettelt, dat al het Grof Gefchut, het welk tot behoorlyke defenfie der Veilingen en Forten extraordinair op de Batteryen is gebragt, thans wederom afgevoerd, en benevens derfelve? Affuyt Werken in 'sLands Magazynen foude geborgen worden, hy de vryheid nam aan haar Ld. Mog. te prefenteeren een Concept Ioftruflie voor de Gommifen van 'sLands Magazynen, in de refpedive Vettingen, en voor de eerft aanw?efende Officieren van de Artillerie aldaar, ten eynde door defelve, omtrent die afvoering, ca daar toe relative faken, foo veel doenlyk dien conform foude kunnen geprocedeert worden, als vermeenende hy Lt. Collonel Paravicini de Capelli, dat al het daar by gevorderde, ten nutte en meetten voordeele foude verttrek-

kCWaar op gedelibereert en in agting genomen zynde, dat reeds by haar Edele Mogende Refolutie van den ij defer maand is gerefolveert, omtrent het afvoeren van al het extraordinair gemonteert Grof Gefchut en verdere AmmumFJL -DEEL. A tlen

Sluiten