Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i ) Num. 74

yYNE HOOGHEID

mLA hebbende gerequireert by Hoogrtdeilelfs Ordre van den zi Mey deefes jaars, vairde Chefs en Collonel-Commandanten van de Regimenten Dragonders, en van de Nationaale, Schotfche, Duitfche en Waalfche Regimenten Infanterie, een Plan aangaande de verdeelinge van de verhooginge der Tratfementen, van de Lieutenants, SousLieutenants, en Vendrigs, welke by d'Armée geplaaft, of gedispenfeert zyn om te dienen , en gezien hebbende, dat: veele derzelven* en wel de meefte, niet voldoende zyn geweeft aan Hooglldeffelfc intentie, heeft nodig geoordeelt, dienaangaande de hier onderftaande Ordre vaft te ftellen, om nu, en in het toekoomende alle confufien voor te koomen, en teffens eene egaliteit te bekoomen by alle de Regimenten.

Een Supernumeraire Officier zal niet meer als de verhooginge van Tracïement van eene Lieutenant of van ee» Vaandrig, die by de Armée geplaatft,of gedispenfeert is van den dienlt, genieten.

ï.

De verhooginge van Traclement, van een Lieutenant, Sous-Lieutenant of Vaandrig, welke by d'Armée geplaatft, ofi gedispenfeert is van den dienft, en die reets met eea uitkeering van een gedeelte van zyn Traftement is belaft ten behoeve van een Supernumerair Officier, welke voor hem den dienft by het Regiment moet waarneemen, zal aan den Supernumeraire Officier die zulks geniet, by preferentie toegelegt worden, zonder onderfcheid te maaken5 of het is eene verhooginge van TraÖement van een Lieutenant, of van een Vaandrig.

VIL T>EEL, A

Sluiten