Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( x ) Num. y$

Reglement, by haar Hoog Mog.

de Heer en Staat en Generaal der vereemgde Nederlanden gearrefleert, op het Jtuk wan de gemaakte Tryzen.j door .Franfche Commijfievaarders in de Havenen deezer Landen of te brengen-, en "van de zulke, welke door Nederland, fche Commijfievaarders in de Havcne* van Vrankrjk zullen worden oj>gebragt.

Art: >ï.

T^E Pryzen, welke door de FranTdhe 'Comtniffievaarders op de Vyanden van deezen Staat zullen 2yn gemaakt,, zullen in de Havenen deezer Landen kunnen worden opgebragr, ten einde gemelde Commidievaarders in Haat te ltellen, om hvnne Kruistogten te vervolgen, en zelfs om meede gemaakte Pryzen., des noods, aldaar te doen verkoopen.

ï 1

!Tn geval van enkel binnen vallen, zullen de Prysmeefters gehouden zyn voor den Commiiïaris ter Monftering, ter Plaatfe alwaar zy zullen zyn ingeloopen, by eene fummiere verklaaring, op te geeven de omftandigheeden van de Prysneeming, en de beweegreedenen van inloopen; en om gemelden Commiflaris te verzoeken, zig aan Boord van de prysgemaakte Vaartuigen te begeeven, ter verzeegeling öf ter 'inventarifatie van dat geene, het welk niet verzeegek zal kunnen worden; ten einde aï het zelve door de Officieren van de Admiraliteit in Vrankryk word geverifieert tegens het Affchrift, het wélk de Prysmeefter gehouden zal ayn >over te brengen, en ter Griffie te furneeren.

II L

De Goederen, dewelke aan bederf onderheevig züllen 2Vn^ ; FU. 'DEEL. A en

Sluiten