Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i ) Nwa. 95-

pfïYNE HOOGHEID

jj^g^ heeft reeds op den 6 September 1782., deGouver—i£^3 neurs van 's Hertogenbofch.» Maaftricht, Breda, Bergen op den Zoom, Sluis in Vlaanderen, Willemftad en Heusden, mitsgaders de Commandeurs van Venlo, Grave, Geertruidenberg, iSteenbergen, Lillo, en Forten, Sas van Gent, Huift, Philippine, Yzendyke, en Axel gelaft „om „ zorge te dragen dat geen Onder-Officier of gemeeneRuy„ ter, Dragonder» Grenadier, Musquetier, Artillerift, ofMin neur, van zyn onderhebbend Guarnizoen, zig met een ,j verlof begeeve naar het Territoir van Zyne Keizerlyke en „ Koninglyke Majefteit in de Neederlanden, veel min zig „ aldaar ophoude met een Werkpas, terwyl zy gevaar loo„ pen, van aldaar bevonden wordende, te werden gearre,» fteerd en voor den dienft deezer Landen verlooren, het „ zy dat dezelve gedwongen werden om dienft te neeme» „ onder de Troupes van Zyne Keizerlyke en Koninglyke „ Majefteit, of dat zy op eenige andere wyze belet werden „ weeder naar derzelver Regimenten te reverteeren;" docfi verneemende, dat verfcheide Onder-Officieren en Soldaaten, die niet in de bovengemelde Plaatzen Guarnizoen houden, van deeze Order onkundig zynde, zich op het Territoir van Zyne Keizerlyke en Koninglyke Majefteit begeeven hebben, en dat zelfs eenige daar van zyn geapprehendeert, heeft Zyne Hoogheid, om alle de inconvenienten voor te komen, die uit een onweetenheid van deeze Order kunnenvoortfpruiten, goedgevonden om dezelve relatief te maaken tot alle de Guarnizoenen met Troupes van deezen Staat bezet, en laft en ordonneert dienvolgende alle Gouverneurs-», Commandeurs, of Commandeerende Officieren der refpecVlh 'DEEL. A tu»e;

Sluiten