Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *7 3

Dat dat gene waaromtrent de fraude plaats heeft niet ligt verborgen kan gehouden worden, maar altoos voor behoorlyk onderfoek bloot fta.

Schoon er nu nog wel meer wenschlyks zal zyn , ter verkryging van het welke, zulk een nieuw Systhema, of ltelzel van Belastingen zoude dienen te warden ingericht, als thans by de daarltelhng en invoering 'van hetzelve zoude behoren in het oog te worden gehouden, zoo zoude het waarlyk al<?enoeg zyn, indien het voren gemelde daarby plaats konde hebben; — en niemand, zal dus ten kwaden kunnen duiden, dat hier ter bereikende daarvan wordt voo gefteld het volgende.

SESDE AFDELING.

Plan van een Systhema van Belastingen, het welk zoude kunnen worden ingevoerd, overeenkom/lig met de voorgemelde Grondregels , voor zoo verre zulks by eenig ander Systhema of Plan van Belastingen mogelyk is.

De Belastingen, die het meest aan de voorgeftelde Grondregels voldoen, zyn, zoo als uit het voorgaande is gebleken, de Belastingen op Landen en Huizen, waarby men nog die op de Collaterale fuccesfien en vrywillige verkopingen zoude kunnen voegen, gelyk mede misfchien ook die op het gezegeld Papier, fchoon de^e zeker onder de minverkieslyke zoude behoren.

Er zullen zeker zeer veele tegenwerpingen kunnen en dadelyk worden gemaakt om alle Belastingen tot die weinige te bepalen, maar behalven dat vele van die tegenwerpingen op alle Belastingen toepasfelyk zyn, en gevolgelyk tegen zulk een Plan van Belastingen in het byzonder niet kunnen

gel-

Sluiten