is toegevoegd aan uw favorieten.

Uitgezogte verhandelingen over onderwerpen tot den godsdienst, de Heilige Schrift, zedekunde en andere dergelyke stoffen betreklyk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

p OORREDE,

f'Vy hebben den Gelerden Leezer , by de uitgaave dezer Verhandelingen, weinig te zéggen. Het eerjte Vertoog van deze kleine verzameling is doo- ons verl-ooren tot eene algemeene VOORREDE. Voor >t overige dient tot bericht, dat we van tyd tot tyd dergelyke verzame'ing van Godgeleerde Verhandelingen uit de hejle Schryveren van andere landen - voor iiaamlyk Hoogduitfeben, aan onze Land en Taalgenoot en zullen tragten mede te deelen, opdat de kennis van onzen Allerheiligflen Godsdienst zinverer en uitgebreider , de Overtuiging van deszelfs Waarheid en Goddelykhcid Jierker en levendiger, en zyn Invloed op onze harten en zeden kragtiger en volmaakter worden*

Dit is ons oogmerk j doch de Leezer gelieve zelf te overweegen den inhoud der Verhandelingen, welken wy geenszins altoos en in alle opzigten als overeen, komf. ig met onze eigene gevoelens erkennen; Jchoon we oor deelen, dat zy met veel nut kunnen overwoogen

wor-