Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C34)

den II. ondernomen, zo fchreeuwend onregtvaardig waren, dat men in de aloude Hiftorie, naauwIyks voorbeelden van diergelyke inbreuken vinden kon — daar beklaagt gy u met reden over, Mynheer, viel de Hollander hem in, wy zyn daarin gelukkiger; wy zyn onze Privilegiën door grootmagtige Vorften aan ons gcfchonken, en die al zo oud en krachtig als de uwe waren, niet kwyt geraakt, daar de Pruisfifche Huzaren onze Parkamente Brieven ook na hun Land zouden hebben kunnen medeneemen hy lachte wat zwarigheid zeide een bekende Ariftocraat, aldaar tegenwoordig, zo lang de Landvorft ons niet van de middelen berooft, om alle avonden in de Estaminée te gaan, hebben wy nog geen fterke reden van klagen; maar het geen het gantfche gezelfchap verbaasde, was, dat 'er een half uur daar na, een Deurwaarder in de kamer getreden zynde, den welbefpraakten JSra&ajzrfer, die zig het allereerft zo fterk tegen het bedryf van den Keizer uitgelaten had, uit de Eftaminée haalde, om hem in hechtenis te brengen, terwyl dit zyn gefprek bereids door bedekte fpiönnen verklikt was, doch hy was fehier geen drie ftraaten» ver, of werd door het Volk met byftandvan fommigen van ons gezelfchap, met geweld uit handen van den Deurwaarder ontzet.

Met een algemeen erkende waarheid, en geen minder vermaak kan ik u verzekeren, dat Braband een van de vruchtbaarftelandftreeken van het Zuidelyke gedeelte van Europa is; de Graanen enVeldgewasfen zyn daar overvloediger dan elders, en alle de levensmiddelen genoegzaam goed koop, ten

min.

Sluiten