is toegevoegd aan uw favorieten.

De reizende dansmeester, of De vermomde aristocraat.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c "o )

vaar (lellen-, terwyl zy zig ophouden met na de fchaduwen te grypen.

"pasq. De Brabanders hebben dan, buiten twyfel, een billyke zaak voor ?

marf, Zouden-zy niet, zy hebben hun broek verlooren, en loopen gevaar van de billen 'er by te verliezen,

pasq. Wat zullen de Spanjaarden gaan uitvoeren?

marf. Hunne vingeren gaan branden,als zygeen goede maatregelen neemen, om den Britfchenhoog-moed, rakende het meefterfchap op de zee, te beteugelen.

pasq. Waarmede houden de Duitfchers zig op?

marf. Zy plunderen; als inwooners van onbewoonbaarelanden, het wrak van Europa.

pasq. Wat zyn de Rusfen?

marf. Staatkundige Grypvogels,ontwerpen fmeedende, om in troebel water te visfchen, en hunne nabuuren Landfchappen te ontroven.

pasq. Maar a propos, ik zoude haaflFrankryk ver~ geeten hebben, wat dunkt u van die Natie?

marf. Dat zy. tot verbazing van de gantfche wereld, van (laaven cot een vry volk gêraakt zyn, en 'tjuk der dwinglandy afgefchud hebben, tot een ies aan alle.heerfchzucbtige Potentaaten.

PAsq. Wat is de Koning van Pruisfen ?

Marf. Een Vorft &ïq Argus oogen heeft, enrondgrn zig op voordeel loert.-

Ï>asq_,