is toegevoegd aan uw favorieten.

Het saturdags kroegpraetje

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wel zoo vast op {taan, masr wat heboen wy mee die franjes , op een Vendel, van doen, dat niet ten dienst Van dó Prins, maar ten denst van de Staten, cn Van het Volk, waayt en gedragen wordt ? P 1 E.T. ^aaf hebje nict' geboord , wie of die vervlóekte pos heit uirgefpeuld; ik hoor er dan al aardig van praten dat Vendngje, dat Ven diigje, kyk das eëa zenn', ik wil het Jongetje , want bet is, mot m; nuvar zeggeu , nog ccn Kind,, niet belehuldigen nict, maarbet is dan heel aard:g.

KEES. Hoor ik weet ook niet wie het gedaan heit, maar ze willen dan we! zeggen dat ct in c'ac kamertje i daar dm zco veui as de Offuierén ■ dan by mekaar zitten te praten,of j zitten te flapen, geca gemeen Soldaten;, of zulk tuig, brnncn ken kommen, cn dus zouw ik, ca myn domme verftand zeggen, dat bet hem lebui Jen mot, ónder de I gasten d!c in de kamer zelf» ge I weest zyu, want terwyl het op ] i'traac, op de tromrrte heit gelegen, I ken het niec gebeurd wes^n, kyk | dat is maar eeüwiS onmogch k. '

P I E T, I En de Heeren zelfs hebben op I op dat Veuderigje geen rhusTes, want hy is dan zoo veul r.> vast gezet, en dat is geen goed vet,cn ( vooral niet, ota, dat hy, raor mc 1 maar zeggen, al zoo wat, in de [ kykert was, want het is de eige knaap ,-d:e,'toen ze , net die nisu- ! wc Vendels; voor het eerst, pp-I trokkcn, het niec uit wouw rol-

'oo„ om dc Heeren, die zc c*aa harden 'acn ma': cn, een afrond an te doen, om dan, kwanfuis, t croonen , kyk ik hebineePop met het Wapen van de Prins, as met dat van de Heeren zelf.

KEES. O , Ho! is het die klant ? korh j dan weet ik hei ai, dan zcl'en I wy er. niet lang na hoevenferaan, wie of zen sfclauwen daar an gcfchohden hcir.

PIET. Ja, en ze willen dan ook wel zeggen, maar of het waar is dat weet ik niet, wan: daar wordt dan, rcgtevoort, zoo'veul verteld en géToogen dat er juist op alles geen Haat te roa' en is, dar, hy sn zen ma kers cf dan zen kerneuicen, zeker ook zoo wacfnotjorgens zouw gezeid hebben, klanten as ik met hec vaandel o'ïrek, dan. mot jeluy er eenscakyken, cf hv zegje n wouw , dan zei jc der een grap an zien.

KEES. Ben dat grappen? een mens ken er feouw van woidcn, en al had het luiibosje het al niet zelfs gedaan , of ai wist hy al niet wie of hec gedaan hal , dat zouw me haast, /eggen, men mot maar zeg-, gen zoo as men \ meent, haast n-etwezen ken, dan had het luis» bosje er tog beter op motten pasen, bet is dan zoo v ul, mot ps maar zeggen, as an hein toe:) vertrouwd , dat is het , en hec "uotjongetje bad ummers niet aniurs te doen.

PIET. Kyk dat bennen nouw lansjes,