Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZOROASTER.

'Ongetwijfeld heeft men, door zodaenigen eerbied in te boezemen voor dat dier, het welk,' gekromd onder het juk, den ploeg voort trekt, de aerde vruchtbaer maekt, en daer door de voedftervadcr van alle weezens wordt, den invloed des landbouws, en de zorgen , welken zij verdient , willen doen kenlijk worden. Wij zullen ook wacrlijk,

onder

oetuieenis gegceven in de boeken van Zoroaster. Ik lees fn deTsrte ha van het tweede deel van den Izefchne van gebeden, aen de Ziel van den Stier opgednegen pag. 160. En in de eerfle Cardc" van den Vispered, pag. 86. „ iK aenbid, en eer den verheevcn Stier, de welke het kruid*, gewas in overvloed doet groeijen; dien Stier, rem gegee' ven, en de welke aen den reinen mensch het weezen sefenonken heeft". Bijna foortgelijke aenroepingen woiden op nicmv gevonden in de Gardés 12 en 24 rein den zKv"eT pag. «53 & 2,3. en in de 6de Wjl Van den Izefchné.pag. 102. De 3oite ha levert op, dat dat b"st Het e"»t getchapen is geworden, pag. pas 163. dat dl mensen uit zijne poot is voortgekomen, de '2fte pag. 171.,, Reine en flonkerende Stier, int deri „e ken afleen her goede voor langen tijd herkomen zal . nP Roun-Deliesch pag. =52. verzeekert, dat de menleken St d°ï Stie wierdaf gebooren; en de Neaesch van de Maene pag. 17. dat de Stier alleen gefchapen is geworden, en dat uit denzelven veele foorten van beesten zijn se omen. De Boon-Dchesch verzeekert nog pag. 363- d« foén die ftier geftorvcn was, uit zijnen ftaert 57. zoorten van laed-drafgende kruidgewasfen, en 12. lootten van hoorn" -oed voor de gezondheid, zijn voortgebragt geloften' en welken zich op den aerdbodem vermenigvuldSd hebben. Hij vöëgt daer bij, dat de Izeds (goede Si-geesten van den tweeden rang) het glansrijk en Inchtfg zaed van dien Stier aen het Maen-licht toeve trbuwdenï én dat, van dat Zaed, door het licht der Mae^gezuiverd zijnde geworden, Ormrt.een wel befneedea licliaem vormde, het leven daer aen gaf, twee meren, oen '„,„1 het mannelijk, de andere van het vrouwl M geIhch , d ei u t t zamen itelde, en dat die twee lootten %. andere voortbragtcn , de vogelen, de we ken n de wolken vliegen, en & visfen, de welken in liet water leeven. öft zelfde wordt met meerdere omftandigheeden her. haeld pag. 371. & feqq. Zie daarenboven den VendidadSadé pag. 87. & 05.

r» $

de Weezens zijn voortgekomen.

Sluiten