is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^4 HET KARAKTER VAN JOZEF.

er, is genegen tot ieder inboezeming van edelmoe* «Jgheid. Hij is gefchikt om met Jozef te ze^en • Gi, hebt mij herwaarts niet gezonden, maar God; of met David -,Hij h de IIeere ? Uj ^ w « m ztjne oogen; en met een grooter perfooaadïe «n een van deeze twee: De beker , dien mij 'de Vader heeft gegeeven om te drinken , zal ik dien met drtnken% Hier uit ontftaat verhevenheid boven de gewoone zarringen der waereld : want hij befchouwt het geheele beloop zijns tegenivoordigen leevens als een gedeelte van een groot plan, t wek volvoerd worde onder de beftuuring des Hemels. In dit plan ziet hij de menfehen ieder hun bijzonder werk venigten, en tot zijn geluk of ongeluk medewerken. Doch het werk van beiden befchouwt hij als een ondergefchikt bedrijf; welkehoewel zij met regt zijne genegenheid ver«Heren, en bij gelegenheid zijn misnoegen wekken, nogthans geen bevoegden grond voor geweidrgeenbooze driften opleveren. Booze menfchen befchouwt hij flegts als de roede, met welke de Almagtige kastijdt, even gelijk pest, aardbeeving of ftormwind. Te midden van hunne ongerede heid en geweldenaarij, kan hij medelijden hebbeen met hunne blindheid, en onzen gezegenden Heer navolgen, door te bidden: Vader, vergeef het Uun, want zij weeten niet wat ze doen. ■ ;$Ly: . . .. • \ > • . •!>.'!.■ ■ :'■■*,

VIEPv.