Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 6 >

jV. Ga eerst eens bedaard zitten, broeder, éS ftop een pijp: en laate» wij over dat vooru zo'ergerlijk dagblad eens broederlijk praaten. Ik heb

het

doend aantal gefchikte Plaatfen of Schoolhuizen zijn, waar in de Jeugd kan worden onderweezen in het leezen, fchrijvcn en rekenen; mitsgaders in alle zulke verdere kündigheden, welke (plaatslijke omftandigheden in acht genomen zijnde) de beftemming van den vrijen Burger meest kunnen bevoorderen.

10. In deeze Schooien mag geen onderwijs in Leerftellige Geloofsbegrippen van eenig Godsdienftig Genoot, fchap gcgeeven , noch Boeken , dergelijks begrippen bev2tter;de, gebruikt worden.

11. Allen die in deeze Schooien den post van Ouderwijzer mogen waarneemen, moeten de noodige be. kwaamhcden bezitten , de vereischte Getuigfchrifte» hebben, en tot dien post door de Gemeente, waar bi) denzelven zal bekleedcn , wettig verkooren zijn.

12. Er zullen Schoolboeken worden vervaardigd, welke te zamen een gpbccl uicmaa-ken, en van zulk eencn inhoud, dat zij aan het doel van een goed Nationaal onderwijs, om kundige en deugdzaame Burgerste vormen, volkomen beantwoorden.

13. Om het doel van Nationaal onderwijs des te ze» kcrer te bereiken; om op de grondflagen, in de Schooien gelegd, al trapswijze voort te bouwen; en om te • v na — meer bejaarden hunne pligten, als Measch en Burger, te leeren kennen, en tot Vadcrlandlche deugden aan te moedigen, zal er door de geheele Republiek, in kdcr Diftrict, op een behoorlijk inkomen, een Volks-Lccraar worden aangefteld.

14. Des»

Sluiten