Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 7 ^

liefde: maar ik lap de fchoenen mynerDwingelanden! — Ik zelf verhoog myn' tyran door zyne agterlappen optehoogen! —• Denk eens welk bedroefd figuur de Stedehouder van Crispyn by zyn Weledele Grootachtbaare maakt ;

In dit fmeerig, in dit bepikt wambuis, met'

deeze doorluchtige broek, waarvan geen fterveling zich eenig mooglyk begrip kan maaken hoe hy zaamenhangi: ntet deeze luizige en afzichteiyke flaapmtits op myn ongekamde netenhalmen verfchynik in zyn prinslyke eetzaal!

— Ik kniel voor hem neder in een houding, die den Vorft van Shm behaagen zou ! — met de uiterften tippen myner afgefchrapte vingers raak ik de Weledele Grooraclubaare geftrenge voet aan, die in een onwaardige iïchrin-< my byna voor den bek fchopt ! — Dan roep ik al de befchermheiligen der Schoenmonarchen tot myne hulp, om my met de onrnenlch'ykfte gezwindheid de maat van dien ontzaglyken en geduchten aardentrapper te doen neemen! — ééne feconde verwylens haalt my een onweder op den hals, waarby de Caapfche luchtberoerders niet meer zyn dan het rollen van een knikker door een boterton! — Sidderende verwyder ik my! kruipende met nedergeilagen oögen achterwaard», telkens verwagtende, dat de Grootachtbaare voet den dood my de klappende kaakebeenen ongenadig zal te gemoed voeren !

— Verbeeld ü dit akelig toneel! en zeg myof ik wel bevoegd ben om als dan pr<*ro?ativen en rechten te ehfchen? — Als zyn Weledele Grootachtbaare my 'sweeklyks twee ftukftukjes en drie achterlappen gelieft te onthouden , dan ben ik reeds in de droevige noodzaaklykheid em myn aardappelen blind te vreeten! — Ik

A 4 weet

Sluiten