Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3o Byvoegfel wegens de Nadere Verklaaring

ftrekt in de onmogelykheid om die nadere Verklaaring zodanig interichten, als het by zulk een voorafgaande Voorbeeld zeker zal kuunen doen. Men kan hier

de byzondere Redenen van onmogelykheid niet bloot leggen. Kundige Leezers zullen er genoeg van bevroeden. Men durft ook hier ter plaatfe niet breed herhaalen, dat in een zoo ernstig en veelzins zoo diepzinnig Stuk van Navorfching, als dat der RECHTEN van den Mensch en Burger, de Weetenfchap in Ons Land geduurende meer dan honderd jaaren veel verder gevorderd is, dan zy in Frankryk ooit was, of ooit kon

weezen Kort: - Alle Gy Patriotfche Mannen van

fchrandere Weetenfchap door geheel Nederland! Gy weet het, dat er een allergewigtigst Stuk aan Frankryk ten voorbedde te geeven is. — Frankryk heeft een Meesterftuk van doorwrogte Nederlandfche Weetenfchap ten dien opzichte noodig, — en hoogst noodig! — en geheel Europa zal Uwe verdienden erkennen, en er

U voor danken O! Verdient dan nu nog éénmaal

uitdrukkelyk en ontwyfeJbaar, en in de allerhoog/Ie Zaak, den zoo byzonderen Eernaam onzer deugdlaame Voorvaderen ... den zoo beminden en beroemden Eernaam van GODVREEZENDE HOLLANDERS! —

De Slot-ftelling van dit geheele Artikel is deeze: — „ dat de Zwaarjgheden des EEDS op zodanig eene Na„ dere Verklaaring, by welke de Aanwyzingen der Rechten „ van den Mensch en Burger een Hooger dan bloot Mensch„ lykGezagverkrygen,zeer aanmerklyk zullen verminde„ ren,- en wel zo aanmerkelyk,dat by verdere bepaaling „ des EEDS enkel op het Objebl en niet op de Form der „ Verklaaring, zy geheel zullen verdwynen, by alwie Fge„ houden wil worden voor behoorlyk GOD te erkennen.'!

Dan

Sluiten