Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 29 )

Ik vertrouw dan hier mede ook voldaan te hebben aan mijn tweede voorgefteld Poinét, en dus te hebben bewezen, dat de middelen waarop het Poinót van befchrijving in kwestie berust, niet der waarheid conform zijn, en dat bijaldien onverhoopt een of meer der Gedeputeerdens gelast mogten zijn, op die vermeende waare gronden een Declinatoir Advis uit te brengen , zij zulks als nu niet kunnen nog mogen doen, zonder nader de wil hunner Committenten te verftaan: ik zal nu toetreedcn ter Adftru&ie van mijn derde voorgefteJde Poinct, en alzo betoogen: dat bijaldien, door de meerderheid dezer Vergadering, onverhoopt zoude kunnen werden lefloten, om ons, door overmagt, op eene gewelddaadige wijze van onze plaats te verdringen: dat dan zodanige daad, eene aanranding zoude zijn, tegen de heilige Rechten van den Mensch en Burger, tegen de goede trouw en tegen alles, wat maar het caraller van een waar- Gemeenebestgezinden moet kenmerken, aandruifchende.

Om welke reden toch Burgers! zoude Gijl.' ons als nu het Lidmaatfchap dezer Vergadering kunnen ontzeggen ? Om dat onze Sociëteit beftaat uit Christenen en Jooden ? Immers Burgers! in de Sociëteiten van Rotterdam en 'sHage5 en misfchien meer anderen zijn ook Jooden,

en

Sluiten