Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 35 )

en vreesde wy dezelve genomen was, —« ten halfvyf uur; na een en ander zo veel mogelyk geknoopt, gefplist, en de Dekken geruimt te hebben, hielden wy na dezelve af; doch door drie Engelfche, die nog zeer weinig fcheenen geleeden te hebben, geëntoureerd werdende, quiteerde dit plan, en hielden op 'c overig zynde gros der Hollandfche Vloot, die afgezakt en in 't Z. O. lag, dan intusfchen den donker vallende, misten dezelve, zagen verfcheide by ons onbekende Seinvuuren, (zeker van den Vjand.) aan de eene zyde, en hadden de Wal aan de andere zyde in 't gezigt, zo dat geene keuze overbleef, dan om naar de Goeree te zeilen, waar toe de wind zo gunftig was , dat wy met den dag op de hoogte van den Briel waren; geene Lootsbooten buiten zynde, toonden wy de Vlag, die met een fchot verzekerende, kort daarop kwamen wel de Lootstbooten buiten, doch weigerde naar ons aftehouden, offchoon dooreen kogel hun hadde getragt hier toe te noodzaken. Dit veroorzaakte dat door de fterk intrekkende ftroom ten anker moesten komen; nauwelyks dit verrigt hebbende, kwam een klein Vaartuig ons op zyde, komende uit den Briel, en 't geen met kragtvan zeil en roeyen, byons was gekomen, in 'tzelve bevond zich den Burger Borstlap uit den Briel voornoemd, die, fchoon wel geen geadmitteerde Loots zynde, egter bekend flaat voor een kundig en ervaren Lootsman, deze zei de by ons te zyn gekomen om te waarfchuwen, 'sLands Schip op de tegenwoordige plaats niet konde blyven liggen, en dat hy zich, ingevalle geen Lootfen kwamen opdagen, aanbood 't Schip naar de Goeree te brengen , dus ogenbliklyk 't anker ligtte en onder zeil gingen; intusfchen kwam deLootsboot nader by, en gemelde Burger Borstlap had wel de goedheid met zyn voornoemde Schuitje twee Lootfen uit dezelve te C2 doen

Sluiten