Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 35 )

in twyffel om 'te advifeeren, dat de Mortificatie van het Léenftelfel ook daar in geenzins behoort te rug te Werken , maar dat dezelve procedures, voor zoo veel het voorledene aangaat, als nog conform de principes van het Leenregt zouden moeten en behooren te worden gedecideerd.

£n, gelyk de grond van dit ons begrip' niet gelegen is in de toevallige aanhangigheid van de procedures zelve, maar op de exfiftentie van het regt, tot Welks adjudicatie de procedures gemoveerd zyn, anterieur aan de Mortificatie van het Léenftelfel, zoo aarfelen wy mede niet dm te declareeren, dat, naar ons be grip, alle gevallen, welke voor dato van de Mortificatie van het Léenftelfel geëxfteerd hebben , als nog conform de principes van het Leenregt zouden moeten worden beregt en gedecideerd, zonder eenig onderfcheid of deswegens bereids procedures zyn geëntameerd óf niet; zoodanig, dat de tusfchén gekomelieMortificatie van het Léenftelfel niemand zoude maaken van beter of erger conditie, ten opzigte van al dat géne, het welk vóór dezelve Mortificatie is gebeurd, en van de effecten en gevolgen daar uit, volgens de principes van dat zelve Léenftelfel, voortvloeiende;

En. zulks eenvoudig om deze reden, dat niemands eens verkregen regt door eene nieuwe opgekomene wet aan hem behoort te worden ontnomen, of gediminueerd.

Indien dierhalven dit ons begrip gejuftificeerd Word, dan moet, by voorbeeld, wanneer een bezitter van eenig Leengoed vóór dato van dè Mortificatie van het Léenftelfel inteftatus is C t over-

Sluiten