Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

):( 37 X

„ der Commisfie te. brengen , dan waarop ik „ den volgenden dag bericht ontfing, dat alles „ daar was aanbefteed, en dus myne memorie „ verviel.

„ Bereid zvnde bovenftaand Declaratoir ten „ allen tyde (des noods) met folemneelen Eede „ te zullen bevestigen. —■ Den Haag den — „ February 1797. het derdejaar der Bataaffche „ Vryheid.

( was get.)

H. O t t e n.

„ Jk Ondergefchreeven attesteere mits deze , „ dat ik op den ontvangen brief van H. Otten, „ dewelke my per Eftafette te paard is toege„ zonden, oogenblikkelyk my na 's Hage heb„ be begeeven, en Zondags in 's Hage gearri„ veerd ben."

( was get.)

H. ter Horst.

Dewyl Ottenhier juist op het toneel verfchynt, zuilen wy , fchoon die aanmerkingen ordershalven , een weinig laater zouden moeten komen, de historie van het meel te Zwol met een woord aanroeren. De Commisfie zegt: Zo zyn wy door Leden uit het Committé geïnformeerd dat het meel te Zwol, nadat hetzelve eerst zeer flordig behandelt, bejloolen, tn de rest als bedorven wierd aangegeeven , een greot gedeelte aan H. üttens (die navan Employé in Leverancier verwandelt te zyn ) is yerkogt, onder deze fxngulïere conditie , dat hy dat C 3 meel

Sluiten