Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t 7 )

„ dcrllngs opmerkt, dat de meesten derzclve met

bekende „Vrienden der Franfche Republicai„ nen Zijti!"

Of een door zulke Lieden, a's piTr, gedreven wordend Ministerie, zich nu langer zal kunnen fjutmeeren, trekken wij, en misfehien veelen met ons zeer fterk in twijfel. Wij gelooven eerder, dat daar reeds genoegzaam elf gegonsd hebbende vliegen onder den flap zijn, de twaalfde wel fpoedig Eal volgen : welke knelling zeer'ten voordeele der vrije volkeren kan ftrekken, bij aldiea ïij cordaat, voorzichtig en waakzaam handelen! Gebeurt dit niet, dan loopen zij ge vaar, binnen korte jaaren van den etnen Meesmier tot den anderen overgegaan te zijn !

Dusdanig ons voorgenoom en doel^ hetwelk wij ons vleijen dat niet geheel zal mishagen, voorgefteld hebbende, zullen wij afbresien, na ons nog eens tot ons Vaderland gekeerd te hebben, om over het nog verhandeld wordend Plan yan Confututie dat geene te zeggen , wat ons daaromtrent nog overblijft, en hetwelk geenzints eene beoordeeling is, maar alleen eene belofte, dst wij zulks ter gepaster tijd , zullen doen en wel dan wanneer de aandacht des Volks daarop het meest gevestigd zal zijn! —

Wij verzekeren in deezen ook naar de infpraak van een eerlijk hart, dat geene laffe vrees kent, te zullen handelen, en dat geene manmoedig te helpen beftrijüeu, wat tot nadeel van 's Volks belang mogt ftrekken. Geene Een en Ondeelbaarheid van Nederland, Zullen wij in woorden maar in daadcn aankleeven. Geene Gelijkheid der Burgeren in fchijn maar wezentlijk erkennen, en in alles op dien voet voortredeneeren , zoo als het belang van allen, geenzints van eenigen mede brengt. — Zaaken , welke misfehien in andere Gewesten nuttig kunnen zijn, dochten onzen nadeele ftrekken, zullen wij onbewimpeld verachten, en xoo lange blijven bevechten, tot eens, wij hoopen eene fouveraine- volks - item-, eene finale befllsfing daarover gedaan zal hebben.

Ziedaar, Bataaifche Broederen! ulieden ons

Plan voorgefteld Een Plan, dat wij ons

vleijen écnig te zijn in ons Vaderland , en waar mede ons voornaamfte doel is de dreigende On-

weders te helpen afwenden Moge hetzelve

aan ulieden behagen, en wij daardoor die onderfteuning erlangen, om waarheden te kunnen blijven zeggen: Gewis, dan waaren onze werkzaamheden bekroond, en onze voor de vrijheid kloppende harsen fmaakten dat genoegen, mede

iets tot heil van Volfc. en Vaderland toegebracht

te hebben! Grootsch op Burger-deugden,

fchaamen wij ons niet, al wat mogelijk is aar* te wenden, om u^eden overtehaalen, ter onderfteuning van dit ons voornemen: — een voorneemen, waarbij wij de M&deratën zullen aantoonen , hoe nadeelig voor als nog hunne werkingen voor 's volks onwaardeeroaare Vrijheid Zijn, en welke aantooningen niet alleen uit de Historiën des Franfchen Repubüeks, maar uit de Gefchiedenisfen onzes Vaderlands, zulllen getrokken worden. Eene verdere recommanda»

tie achten wij voor ulieden beledigende, waarom wij onder de volgende aanbeveeling zullen fluiten, naijientlijk :

Dat den moed bij ulieden niet verlooreu moei-

gaan, ■ dat uwe Werkingen op waarheid ea

reden gegrond, ftandvastig door ulieden moeten voortgezet worden; en dat gijlieden altoos BY -j Y D s moet zorgen, dat nimmer dc Vrijheid fiervende voor ulieden verfchijnt, en bijna ademloos ulieden toevoegt .-

„ Rampzalig volk! uwe lafheid doet „mij derven!.... Vaarwel!... Torscht

„de ijzere Ariflocratifche ketens.'

Verfoeit u zeiven, en betreur mij, die ,, U, Indien Gij gewild hadt, het nu nim„ mer te verkrijgen Recht der Natuur,

,, hadt doen deelachtig worden/

„ Bedekt uw aan fchijn met fchaamte /.... en blijft voor eeuwig Slaaven///

—-»»»>«Oi<«» .

De geene welke ter onderfteuning onzer pogingen zouden willen ftrekken , worden verzogt zich te addresfeeren, aan ons generaal Bureau, ten Huize van den Burger M. ROELOFSWAAR F, Boekverkooper ft DELFT, en bij de flukken , welke ter plaatfing in dit Blad moeten dienen, alléén dit, bij bovengemeld adres, te voegen: Aan den Redacteur J. H.

En daar wij voornamentlijk ons voorgefteld hebben, dit Weekblad voor een ieder verkrijgbaar te maaken, hebben wij de prijs bij het Jaar bepaald op ƒ 5:—:— en per No twee fittivers.

De geregelde uitpaaf van dit Blad zal met den 9 Meij aanfiaande zijn aanvang neemen , en vervolgens alle Dingsdagen, voor Rekening van de Schrijvers, bij de onderftaande Boekverkoopers wovden uitgegeyeo, als:

lm

Sluiten