is toegevoegd aan je favorieten.

De weerlicht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 47 5

Omwenteling van 1787 , Collecteur of Gaarder van de gemecne middelen te Zevenbergen was, had voor die Omwenteling, zoo te Dordrecht, als eiders, zyne Vaderlandfche dcnkwyze door woorden en daaden niet alleen aan den dag gelegd, (naar zelfs zich by alle gelegenheden, door het maaken, en publiek voorlezen van Patriottifche vaerfcn , v aar in de Oranje Party niet gefpaard wierd , geuistingueerd. Hier door had hy zich den haat van eenen Reepelaur c. f. en door hem van het canaille op den hals gehaalt. Na het ongelukkig tydftïp van 1787. was Zevenbergen ook het tooneel van de grootfte geweidenaaryen en buitem'poorigheden geworden; dan op niemand was men meer gebeten, dan op S. van de Graaft", om dat men wist, welke Vaderlandfche vaerzen hy gemaakt, en hoedanig hy in Dordrecht geyverd had. Het gevolg hier van was,dat eemwocfren hoop zich in zyne wooning drong, hem mishandelde, en geenzints met rust wilde laaten, voor dat hy plechtig had belooft, (door de ysfelykfte dreigementen gedwongen) het maaken van een Oranje vaers ; voegt irtcn by die akelige toeftand , deeze omiiandigheid, dat alles gefchiede in de tegenwoordigheid van eene hoog zwangere vrouw, die uit vrees voor baaren man, voor haar.zelve, haare vrucht, cn het beftaan van gezegden haaren man, met traanende oogen hem te voet valt, hem onophoudclyk (veiligheids halvcn) fmeekt cn bidt, den woedende cn opgcrokkcnden'hoop niet langer te w ederfiaan ,. maar hen genoegen te geeven en plegtig tc beloven, bel maaken v ah een hen. voldocnend vaers. Zie. daar recht vaardige Vaderlanders 1 de oorzaak, waar door dit vaers is in de Waereld gekomen; zoo als ten duidclykfien coniteert, uit een aantal wettige getuigfekriften , cn wel voornnamlyk uit zeker declaratoir, onder prefentatie van eede, door den drukker van dat vaers gegeeven ; terwyl gemelde Burger Servaas van de Graaff, blykens Acte Justificatoir van den by de voormalige Reprefentanten van Bataafsch Braband, over dat vaers, cn andere voorgevens, volkomen is gejustificoerd.

Nu gaan wy over tot de informatici), bctrckkelyk den perfoon van den Burger Servaas van de Graaff zeiven , ingewonnen by zoodanige Burgers, die een onbepaald vertrouwen by de Bataaffche Natie te regt waardig zyn: van hen dan, hebben wy niet alleen de bevestiging van het bovengemelde gekregen, maar tevens dc verzekering,dat hy Servaas van de Graaff, ondanks dat vaers , nooit in zyne Sentimenten van een rein Patriottisme gewankeld heeft; — dat hy niet heeft opgehouden (waar van de blyken voorhanden,

i zyn) om by alle gelegenheden, en in elk tyditip, zoo w el de zaak van zyne mede Patriotten van "het Vader: land, als het heil der Maatfchappy te helpen bev<"-.

deren. Dit getuigenis is voor ons Van zoo ven

gewigt, dat wy niet aarzelen, openlyk te declareercu, dat wy niet alleen den Burger S. van de Graaff, om danks dit afgedwongen vaers, voor een braaf Vaderlander houden;maar ons ook fchuldig zouden achten, Wi nncer wy niet alles w at in ons vermogen was, aan wenden, om dien man voor het Vaderland te behouden; — ja, wy Jouden het ten uiterlle ftraf baar re kenen, ons, tot zyne vervolgers op te werpen; nadien , hoe zeer wy overtuigt zyn dat het on cn plicht is, hen te ontmaskeren, die het vertrouwen der Natie onwaardig zyn, zoo is het even zeer onzen plicht, braave Vaderlanders voor te ftaan, cn hen in het waare daglicht tc ftellen.

Wy vinden ons dus verplicht, openlyk opterocpen, die geenen onder de Patriotien, die eenig bevyys z:4 kunnen oplecveren , (buiten dit voorn: vau dc Graaff ongelukkig maakéndè vaers,) omtrent zyne Orante gezindheid, hoedanig, en op welke.wyze, dit ook zoude mogen zyn..

wii«i.fflUi.:ja3"Mi'"—■—■

Wy hebben de Misfive van Justus Batavtts, ontvangen , doch refcrecren ons aan dc gezegdens, aan dezelve onlangs mondeling gedaan.---Intrigues, in de Oost of West gepleegd wordende, zy don plicht van hem, die zulks weet, kenbaar tc maaken: daartoe b'-cden wy ons blad- aan, vermits 'er by ons geen grooter vermaak huisvest, dan het Bataaffche vork, fchurken kenbaar tc maaken. Will Justus Bntnius ons dit genoegen .fchenken, zal ons aangenaam zyn: liefde voor het Vaderland hem bezielende, zullen wy uit liefde voor hetzelve, MITS op solide gronden, plaats inruimen, en intusfehen zorgen, dat het bclOoftte exemplaar hem geworden.

Dc orde vax den dag nets bwtcrigcincciis, l-iltcn f-rr"'vou.ice, echter verwacht men binnen kort, vee', ititrêslants-, vulhet vloeken en-raaien rccds*ffgi meen wordt.