Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[ XXVII ]

en onder die, deeze?. Jansfen. • Deere, in het

Leger gekoomen, werden door Zyn Hoogheid ondervraagd of bevorens ook gediend hadden: waar op hy, zyn Paspoort vertoond hebbende, door hoogstdenzelven werd aangelteld tot Vaandrig onder die Vrywilligers, en diende indiequaliteit zoo lang tot 'er Bres gefchoten was; waar op die van binnen, veeledooden bekoomen hebbende, een Trompetter uitzonden om met den Prins Qver eenen ftilftand van Wapenen te handelen. Dit oogenbliknam Piet er J aasje» waar, om eenen gewigtigen dienst te waagen, hy rukt zyn Vaandel van den ftok af, wind het zich om het lyf, klimt door de Bres in de Stad, begeeft zich naar de Kerk, en de deur naar den Toren open vindende, klimt hy dien op, tot aan het krui., maakt zyn Vaandel daar aan vast, klom toen weder af; en keerde gelukkig weder tot de zyne.

De Belegerden d:t ontwaar geworden, verbeeldden zicryiat de Stad reeds overgegeeven was, en Jc Belegeraars door dit gezicht aangevuurd, drongen door de Bres ia de Stad, daar zy geenen tegenftand ontmoetten, wyl de Bezetting de Wapenen nederlei, waar op de Overgaaf zelve fpoedig volgde.

De Prins, verwittigd van deeze daad van P, Jansjcn , ontbood hem voor zich , ondervraagde hem naauwkeurig, en bood hem, zoo hy lust had te blyven dienen, eenen aanzienelyker trap van bevordering. Dan hy antwoordde, maar gekoomen te zyn om den Bosch te helpen winnen, en dit nu gefchied zynde, verzocht hy zyn ontflag, ten einde weder tot zyne Huisvrouw te kecren.

Fredertk Heprik ftond hem zyn verzoek toe,

gaf

Sluiten