Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[ xxxv ]

4» Vog vordert men eene aanwyzinge, waar men nader bericht , betreffende de opgegeeven Schryvers, kan vinden.

r. Zyn *er geene algemeene en byzondere gebreken in de inricbünge en leetwyze onzer Vaderlandfche Hooge Schooien ? Welke zyn de voomaamjle ? En wat kan tot verbeteringe daar van in het werk gefield ivorden, tot fpoediger voortzetting van allerlei Wetcnjchappen, en ter meerdere bejchaving onzer Natie ?

Door algemeene gebreken verftaat men zulke, die betrek&elyk zyn op de Akademifcheieerwyze, voor zoo ver zy het gantfche lichaam der ftuderenden betreft; en door byzondere, zulke, dieopzicht hebben op de byzondere takken vanÜudie.

Het Genootfehap herhaalt by deezen de voorftellen en vraagen, om, onder toezegginge van den gewoonen gouden eerpenning, beantwoord te worden voor den eerften van louwmaand des jaars 178^: detweeeérfte, voor rekening van het Zeeuwfche; en de twee laatfte, op kosten van het Genootfehap, teBatavia.

A. Wanneer is de Provincie van Zeeland, Ceder t de afchuddinge van het Graaflykjuk, op den hoog Hen top van eer en voor [poe d, zoo in den Koophandel, Zeevaart en Landbouw, als in de Wetenschappen % geweest^ hoe en door welke A-Jiddelen is zy daar toe gekoomen ? Js dezelve tot heden toe op dat toppunt gebleven} Of hoe en in hoe verre is dezelve daar in aan het daalen geraakt? V/aar door is zulks voorgevallen? En welke zyn

*** 2

dc

Sluiten