is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen uitgegeven door het Zeeuwsche Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

56 l: verwyk antwoord

of *er zou zulk een ruime oogst in die Oosterfche gewesten kunnen worden ingezameld, dat zelfs geen tien jaren tyds zoude noodig zyn, om 'er zulk een aanmerkelyk fonds te vinden: uie welks interesfen men, niet alleen een ruimer beftaan aan bekwame , en in alle opzichten den Godsdienst eer aandoende Krankbezoekeren, zoude kunnen bezorgen; maar waaruit zy, door den tyd, geheel zouden kunnen onderhouden worden.

En, gelyk dit wederom gefchikt zoude zyn, om voortaan brave, bekwame, en in leer en leven voorbeeldige jongelingen, tot den Krankbezoekers-post uit te lokken en aan te moedigen 5 zoo vertrouwe ik ook, dat dit middel, met de anderen famengevoegd, en wel beftierd zynde, by vervolg genoegfaam zoude bevonden worden, «m de Compagnie op den duur goede Krankbezoekers te bezorgen; en haar van de kwaden, als onnutte ballasten, te ontheffen.

Maar dit brengt my van zelve tot een nader onderzoek: van waar men pest een genoegfaam getal gefchikte Jongelingen zal bekomen, prn tot den