Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

J^T^r geevett den Kunft'liefhebberen, in de bier agtet volgende bladen, eene Naamlyft van Scbilderyen, Teekeningen, Prenten enz. welke alle door den overleeden Kunftplaatfnyder SIMON FOKKE, federt by die Kunfl beoefend heeft, uit de voornaam' fie nagelaatene Kabinetten, als van de Heeren Jabach, Hoet, Tolling,Feitama, Walraaven, Rutgers, Muilman enz. wet groote Kunde byeen verzameld zyn; in één woord, eene Verzameling, waarin elk Liefhebber zynen byzonderen Smaak zal kunnen voldoen, daar men in dezelve van byna eiken bekenden en aanmeriingswaarden Meefler een fiaaltje aantreft.

Elk Kenner zal, deeze Psipier.kunft doorbladerende, en voorts het overige bezichtigende , weldras moeien neftemmen, dat waare Smaak en grondige Kunde dm Verzamelaar de hand geleend hebben, tn zy, die hem perfoonelyk en in den omgang gekend hebben , kunnen met onkundig zyn, boe menigvuldige maaien men zig op zya oordeel in de Kunft verliet, dat nu mand vreemd voorkomen kan, die flecbts 's Mans eigene Kunft gewrochten, waarin zyn levendige Geeft en groote Kunftkunde alomme doorftraalt, met een aandogtig oog befchouwt. 't Zal daarom hier niet kwaiyk veegen met weinige regelen, ten dienfte van jonge Liefhebberen en Kunftbedefenaaren den weg aaniewyzen die de Overleedene, die een Origineel in zyn Kurft geworden is, in dezelve te beftudeeren , gevolgd heeft.

SIMON FOKKE werdt dan in den Jaare 1712, te Amfterdam gebooren , in welke Stad by cp den 10 April deezes Jaars overleeden is. Zyne etrfte Kindfcb* htid

Sluiten