Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 9 >

pas/eerde Zondag den 7 Oüober in de Broederen Kerk was opgekomen, en tusfehen de vijf en vt honderd Leden uitmaakten, voor den ehch der Betk e^emfche Kerk was. Waarbij zij fchriftehjlr verzocton om een voldoender' antwoord dan hst vorige. . .

Wij verklaarden hen, dat wij geerfvoldoender antwootd 'konden geven, willende zij hunnen eisch yan de Bethlehemfche KerK met Ja of Neen beantwoord hebben. Dan daarin konden wij niet treden, om dat ver de groote meerderheid van onze Committenten de zaak in advis hielden, en wel met veel vv,jsheid. — Zij konden zig egter wel verzekerd houden dat dezen even zo wel als de twe duizend acht en zesüg. en dus acht duizend twa honderd en vijf voor geen prijs in de wer.ld aan hun de Bethlehemfche Kerk zouden afftaan. Wij brachten hun tevens onder het oog, dat zij wel zeiden: dat het Roomfche Volk van Zwol de Bethlehemfche KerK eischte, dan dat wij geloofden, dat dit ikgts e^n klein getal van hunne Gemeente was.

Het was tog bekend dat twintig van hunne eerde en aarzier.lijkfte Leden, waarouder v^le hoofden van talrijke huisgezinnen, in onze Courant van den 22 en 26 September verklaren, dat zij., gelijk wij zo even opmerkten, gene Kerk van ons begeerden, en dat zij die riet nodig hadden. . • , '

Het was daarenboven bekend, en de Roomfche Commisfie had dit aan de Ondergetekenden verzekeid, Hat nlle vier hunne Pastoors even eens daarover dagteu. Ja Zij zelve hadden niet eens maar meermalen beleden, dac zij voor hunne perfonen dezelve ook niet begeerden: makende de vijf of zes honderd menfehen, die gezegd ^vorden de Bethlehemfche Kerk te eifchen, inderdaad eert klein deel uit van hare Gemeeme, om dat die volgens hare eige belijdenis uit omirend agt en twintig honderd Leden beftaat, waar onder zeker een fchaar is die niet boven de twaalf jaar oud zijn.

Wij hebben daarenboven ook nu weder alles beproefd, wat er op was, om hen met bondige redenen te overtuigen, dat hun eisch ftrijdig was met de Liefde des naasten, Irrijdig met de zucht en lust tot vrede en éénsgezind/luid, tusfehen Burgers en Burgers van ondesfeheidan Gezindheden , zo hoogstnodig in ene Maatfchappij

Dat deze verfchilien reeds de treurigfte uitwerkingen hadden, tot grote droefheid van alle verikndige en deugtJA 5 za-

a

Sluiten