Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'< 5 >"

te verhuuren, zoo als zulks door het zelve het voordeeligst, en naar tydsomftandigheid het gefchikst zal geoordeeld worden; dat wyders het gebruik van deze Begraafplaatzen en de kosten daar op vallende , zoo als die tans in zwang zyn, mede ftandhouden en effecl forteeren , tot zoo lang 'er van 's Lands wege daaromtrent nadere bepalingen zullen zyn gemaakt: cn dar eindelyk de inkomsten uit het voorfz. gebruik der begraafplaatzen in gem; kerken proflueerende, behoorden te worden gelaten aan het naaftend kerkgenootfchap tot onderhoud van de gem. door hun gemafte kerkgebouwen , en onder dire&ie en verantwoording van zodanige gequalificeerde perfoonen, als daar toe door het naaftend kerkgenootfchap zouden worden verkooreu.

Eindelyk wordt ten vyfden in de meergedachte Publicatie gevorderd in 't generaal „ eene opgave en voor ft el van „ al -t gene dienen kan tot een recht verftand der zaaken „ en om de toepZemmmg van de belang hebbende kerkgenoot-

fchappen dezer ftad, in bovengem. Plan en de"daar „ 'naar te doene keuze omtrent de naafting der voorfz. kerk„ gebouwen en de conditiën van dien gemakkelyk te maken

en te voorkomen, dat in bet vervolg van tyd geen ver„ fcbillen over zodanige kerkgebouwen ontftaan;" hebben wy'best geoordeeld, dat ten fpoedigftcn van het voorfz* Plan aan ieder der belang hebbende kerkgemeentens copyen worden ter hand geftéld, ten einde het zelve te examineeren , én zig ten fpoedjgfte, immers binnen drie weeken , volgens den inhoud der Publicatie, na den ontfangst aan ons te expliceeren, of zy het zelve goedkeuren en daar mede genoegen nemen; mitsgaders in dat geval de keuze omtrent de naafting van ieder kerkgenootfchap te laten doen , en daar van een behoorlyk contraót tusfehen de kerkgenootfehappen te pasfee ren , of wel ingeval eenige bedenking by cenig kerkgenootfchap over het voorfz Plan mogte ontftaan, dezelve aan ons, gelyk ook aan de andere kerkgenootfebappen op te geven, waar in wy, als. dan naar bevind van zaaken , zullen tragten te handelen.'

Eindelyk moeten wy by dezen aan de refpedive belanghebbende kerkgemeentens berigten, dat wy nog ontvangen hebben een extraa uit het Register der Befluiten van de «erfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des BaA 3 waf»

Sluiten